Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fotbalová pravidla malé kopané

4. 9. 2017

 

Přerovská liga malé kopané
 
HERNÍ PRAVIDLA
 
I.                     Hrací plocha
 
1.        Hrací plocha má tvar obdelníku, jehož šířka má rozměry min. 20 metrů a max. 30 metrů a délka min. 40 metrů a max. 50 metrů.
  1.  Brankové území má rozměry 6 x 9 metrů.
  2. Značka pro pokutový kop je vzdálena 7 metrů od středu branky a je vyznačena čarou o délce 0,5 metru.
  3. Branky mají vnitřní rozměr branek pro mezinárodní házenou, tj. 3 x 2 m.
  4. Středová čára je vedena středem délky hřiště kolmo na pomezní čáry. Pokud nespojuje obě pomezní čáry, musí být dlouhá min 4 m. uprostřed středové čáry je vyznačen bod pro rozehrání míče.
 
II.                   Míč
     
      Míč je shodný s míčem pro kopanou vel. 5.
 
III.                 Počet Hráčů
 
1.        V zápise k utkání může být uvedeno a do utkání může nastoupit max. 14 hráčů z každého družstva v souladu se soupiskou družstva a platnými reg. průkazy.
2.        Hry na hřišti se účastní nejvýše 6 hráčů z každého družstva, z nichž jeden je brankář.
3.        Brankář může být vyměněn na svém postu jiným hráčem pouze s vědomím rozhodčího.
4.        Minimální počet hráčů jednoho družstva na hřišti včetně brankáře je 5. Klesne-li tento počet z jakýchkoli důvodů pod tento limit, rozhodčí utkání ukončí a provede záznam o situaci do zápisu o utkání. Zápis podepíší kapitáni obou družstev.
5.        Za hráče, který byl vyloučen ze hry, nesmí nastoupit jiný hráč. Obdrží-li červenou kartu hráč, který je mimo hru (střídačka), je tento hráč vyloučen z utkání, družstvo však hraje dál v plném počtu hráčů na hrací ploše.
6.        Střídání hráčů je možné kdykoli, ale pouze v místě k tomu určeném (prostor střídaček).
7.        Družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo během utkání jejich počet doplnit, ale pouze v případě, že bude dodržena podmínka odd. III bodu 1.
IV.                Výstroj hráčů
 
1.        Hráči jednoho družstva musí být vybaveni jednotnými dresy, brankáři dresem odlišným od dresů obou soupeřů.
2.        Družstvo hostující se podřizuje domácím ve volbě dresů.
3.        Protest ohledně nestejných dresů soupeře podaný po skončení utkání je pokládán za bezpředmětný.
4.        Jako obuv jsou nepřípustné kopačky se šroubovacími kolíky.
 
 
V.            Rozhodčí
 
1.        Zápasy rozhodují zástupci zúčastněných družstev, přičemž první poločas rozhoduje zástupce domácích a druhý zástupce hostů.
2.        Za to, že rozhodčí zná herní pravidla PLMK, zodpovídá kapitán družstva, jehož je rozhodčí zástupcem.
3.        Rozhodčí dbá na dodržování herních pravidel a rozhoduje ve všech sporných případech. Jeho rozhodnutí jsou konečná a směrodatná pro všechny hráče.
4.        Právo rozhodčího trestat provinění se vztahuje i na dobu, kdy je míč mimo hru.
5.        Rozhodčí je zodpovědný za dodržování hrací doby, má však právo při zranění, úmyslném zdržování apod. promeškaný čas nahradit.
6.        Rozhodčí má právo kdykoliv přerušit nebo ukončit zápas při hrubém porušení pravidel, při nepříznivém počasí a při inzultaci hráče nebo jeho samotného.
7.        Rozhodčí napomene hráče za nesportovní chování žlutou kartou, při opakovaném provinění hráče vyloučí kartou červenou. Za hrubé nesportovní chování může rozhodčí hráče vyloučit bez předchozího napomenutí. Napomenutí nebo vyloučení musí být vždy viditelně signalizováno žlutou, resp. červenou kartou.
8.        Po každém přerušení hry dává rozhodčí znamení k znovuzahájení hry píšťalkou nebo posunkem ruky. Píská vždy při pokutovém kopu, při ostatních výkopech pouze v případě, upozorní-li na to hráče obou družstev.
9.        Barva ústroje rozhodčího se musí lišit od barev ústroje obou družstev.
10.     Rozhodčí je vybaven dobře slyšitelnou píšťalkou, stopkami, žlutou a červenou kartou (odpovídá kapitán domácího družstva).
11.     Před zahájením zápasu provede rozhodčí za přítomnosti obou kapitánů losování o míč a hrací stranu.
12.     Neuposlechne-li vyloučený hráč pokynů rozhodčího zdráhá-li se ihned opustit hrací plochu, má rozhodčí právo utkání ukončit.
13.     Ukončit utkání smí rozhodčí zejména při inzultaci jeho osoby (za inzultaci se pokládá i plivnutí), při inzultaci hráče, nebo klesne-li počet hráčů jednoho družstva pod 5.
 
VI.                Hrací doba
 
1.        Hrací doba je 2 x 30 min hrubého času, přestávka je 10 min.
2.        Čekací doba činí 15 min, přičemž čekající družstvo musí být připraveno na hřišti v dresech a plném počtu k zápasu.
3.        Je-li nařízen pokutový kop těsně před koncem poločasu nebo zápasu, je rozhodčí povinen nastavit hrací dobu o čas potřebný k zahrání tohoto pokutového kopu.
4.        Rozhodčí je povinen ukončit poločas nebo utkání v okamžiku uplynutí hrací doby, ať se míč v té chvíli nalézá kdekoliv.
5.        po dohodě obou družstev s rozhodčím lze upustit od přestávky, nebo zkrátit dobu jejího trvání.
 
 
 
VII.               Zahájení hry
 
1.        Před zahájením utkání se losuje. Mužstvo, které vyhrálo los, si volí polovinu hrací plochy nebo výkop. Na začátku druhého poločasu pak provádí výkop druhé družstvo, přičemž si zahajovací soupeři vymění strany.
2.        Hra se zahajuje výkopem ze značky ve středu hřiště směrem do soupeřovi poloviny. Míč je ve hře v okamžiku, kdy vykoná dráhu odpovídající délce svého obvodu.
3.        Hráči družstva, které neprovádí výkop, musí setrvat na vlastní polovině ve vzdálenosti 4 m od míče do doby, než se provede výkop.
4.        Hráč, který výkop provedl, smí znovu hrát míčem až poté, co se míče dotkl jiný hráč.
5.        Po dosažení branky provádí výkop družstvo, které branku obdrželo, a to za stejných podmínek jako při zahajovacím výkopu.
6.        Přímo z výkopu nemůže být dosaženo branky.
7.        Míč rozhodčího se vhazuje při každém přerušení hry, ke kterému nedošlo v souvislosti s herními pravidly. Rozhodčí vhodí míč mezi dva hráče, přičemž se míč musí dotknout země. Hráči stojí od rozhodčího min. 2 metry.
 
 
VIII.        Míč ve hře, míč ze hry
 
                1.   Míč je ze hry: a) přešel-li brankovou nebo pomezní čáru
                                              b) byla-li hra přerušena rozhodčím
                2.   Míč zůstává ve hře: a) odrazí-li se od brankové konstrukce, rohového praporku                                 
                                                       nebo rozhodčího.
                                                    b) pokud rozhodčí nepřeruší hru

                3.   Míč je ve hře teprve tehdy , opíše-li dráhu odpovídající délce 

                                                      

                    kopech prováděných z vlastního brankového území musí míč toto brankové území
                    opustit.
                4.   Pomezní i brankové čáry jsou součástí hřiště, míč je neustále ve hře, pokud nepře-                                                       
                    kročí tyto čáry celým svým objemem.
                5.   Přejde-li míč brankovou nebo pomezní čáru, ať už po zemi či vzduchem, je mimo                                                                
                    hru.
 
IX.          Dosažení branky
 
 
                1.   Branka je dosažena tehdy, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru                               
                      mezi brankovými tyčemi a břevnem. Pro uznání branky je rozhodující pozice míče,                       
                      nikoliv brankáře.
                2.   V neprospěch mužstva se započítává i vlastní branka a branka zaviněná hraním                             
                    rukou vlastního hráče.
3.          O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné.
4.          Rozhodčí neuzná branku, dostane-li se míč do soupeřovy brány:
a)       ze zahajovacího výkopu
b)       z nepřímého volného kopu
c)       z vhazování míče do hry
d)       z kopu nebo výhozu od branky
5.   Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč do vlastní branky z kteréhokoliv kopu                          
                   (přímého i nepřímého) a z vhazování míče do hry.
 
X.            Postavení mimo hru
 
                V malé kopané pravidlo o postavení mimo hru neplatí.
XI.          Volné kopy
 
                1.     Volné kopy se dělí na přímé, z nichž může být přímo dosaženo branky, a nepřímé,                           
                     z nichž nemůže být přímo dosaženo branky.
2.          Je-li prováděn volný kop z vlastního brankového území , musí hráči soupeře stát mimo toto území a při provedení kopu se nesmějí k míči přiblížit na vzdálenost menší než 4 m. Míč je ve hře, až opustí brankové území. Pokud se hráč dotkne dříve, musí se kop opakovat.
3.          Je-li prováděn volný kop mimo brankové území, musí být hráči soupeře vzdáleni od míče min. 4 m vyjma případu, kdy stojí na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi.
4.          Nařízení nepřímého volného kopu signalizuje rozhodčí zdvižením paže.
5.          Při provádění volného kopu musí být míč v klidu na zemi. Hráč zahrávající volný kop se smí znovu dotknout míče až tehdy, dotkl-li se jej mezitím jiný hráč.
6.          Tým zahrávající volný kop nemůže dosáhnout z tohoto kopu vlastní branky. Stane-li se, nařídí rozhodčí rohový kop.
 
XII.         Pokutový kop
 
              Pokutový kop se nařizuje za přestupky bránícího týmu ve vlastním pokutovém území, za které
              se jinde v poli nařizuje přímý kop.
             
             1.    Pokutový kop se provádí ze značky vzdálené 7 m od středu brankové čáry kolmo
                   do hrací plochy.
             2.    Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči (s výjimkou hráče zahráva-
                    jícího p.kop a brankáře) mimo brankové území a min. 4 m od míče.
             3.   Brankář musí stát na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi do okamžiku,
                    než se exekutor p. kopu dotkne míče.
             4.    Hráč, který zahrává p. kop, musí hrát směrem dopředu. S míčem smí znovu hrát
                    pouze v případě, že se mezitím míče dotkl jiný hráč.(v případě odrazu od tyče tedy hrát
                   znovu nesmí).
             5.    Při jakémkoli porušení pravidel ze strany bránícího družstva se musí p.kop opako-
                    vat, nebylo-li dosaženo branky. Opakovaný p. kop smí zahrávat i jiný hráč.
             6.    Rozhodčí dává znamení k provedení p. kopu píšťalkou, když hráči zaujmou předepsané
                    postavení.
             7.    Srazí-li si bránící hráč ve vlastním brankovém území míč do brány rukou, pokutový kop
                    se nenařizuje a branka platí.
             8.    Při pokutovém kopu může chytat kterýkoli hráč postiženého týmu, musí však o výměně
                    uvědomit rozhodčího.
 
XIII.        Vhazování míče
 
             1.    Přejde-li míč celým svým objemem po zemi či vzduchem pomezní čáru mimo hrací
                    plochu, musí se do hry vhazovat. Míč se vhazuje z místa, kde opustil hřiště a zpátky ve
                    ve hře je v okamžiku, kdy je na hrací ploše.
2.        Hráč musí hodit míč libovolným směrem oběma rukama přes hlavu.
3.        Při vhazování musí stát hráč oběma nohama na zemi na pomezní čáře nebo mimo hrací plochu.
4.        Vhazující hráč smí hrát znovu s míčem teprve poté, co se míče dotkl jiný hráč v poli. Zahraje-li
vhazující hráč míčem dříve, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop.
5.        Dopustil-li se vhazující hráč přešlapu nebo nesprávného vhození míče, vhazuje míč do hry hráč
soupeřícího družstva.
6.        Vhození míče z rozběhu je povoleno pouze v případě, že v okamžiku vhození míče stojí vhazující
hráč oběma nohama na zemi.
7.        Pro hráče v poli není předepsána vzdálenost od míče při vhazování, nesmí však nijak bránit
vhazujícímu hráči ve vhození míče do hry.
 
XIV.       Výhoz od branky
 
                Přejde-li míč celým svým objemem po zemi či vzduchem přes brankovou čáru mimo hrací plochu a
                nebylo-li přitom dosaženo branky, přičemž naposledy hrál míčem hráč útočícího družstva, provádí se
                výhoz od branky.
                1. Míč vhazuje brankář přímo do hrací plochy, přičemž míč je ve hře teprve v okamžiku, kdy opustí
                  brankové území.
                2. Brankář smí udělat s míčem v rukou maximálně 4 kroky.
                3. Z výhozu nemůže být dosaženo přímo branky.
                4. Hráči soupeře musí být až do provedení výhozu mimo brankové území, z něhož je míč vyhazován.
 
XV.         Rohový kop
 
                Přejde-li míč celým svým objemem po zemi či vzduchem přes brankovou čáru mimo hrací plochu a
                nebylo-li přitom dosaženo branky, přičemž naposledy hrál míčem hráč bránícího družstva, provádí se
                rohový kop.
                1. Rohový kop provádí útočící hráč z rohového čtvrtkruhu, resp. trojúhelníku.
                2. Z rohového kopu může být přímo dosaženo branky.
                3. Hráči bránícího týmu musí být do rozehrání roh. kopu vzdáleni od míče min.4 m.
                4. Míč musí při zahrávání roh. kopu ležet v klidu.
                5. Roh. kop se provádí z rohu, který je blíže místu, kde míč opustil hrací plochu.
                6. Hráč provádějící rohový kop smí hrát znovu s míčem teprve poté, co se míče dotkl jiný hráč v poli.
                    Odrazí-li se míč od tyče zpět k hráči, který kop zahrával, nesmí tento hráč znovu hrát. Pokud tak
                    učiní, nařídí rozhodčím nepřímý volný kop pro soupeřící tým.
7. Přejde-li míč během své dráhy z rohu celým svým objemem brankovou čáru a znovu se do hřiště
                   vrátí, musí rozhodčí hru přerušit a provádí se výhoz od branky.
 
XVI.       Vyloučení, napomenutí
 
                1. Při vyloučení hráče dohrává jeho mužstvo oslabené o jednoho hráče v poli, při vyloučení dalšího
                hráče téhož mužstva rozhodčí utkání ukončí, provede záznam do zápisu o utkání. Utkání bude
                kontumováno ve prospěch soupeřícího družstva.
                Vyloučený hráč má automaticky zastavenu činnost na další 2 utkání soutěže včetně případných
                dohrávek a předehrávek.
                Vyloučený hráč musí být jmenovitě veden v zápise o utkání, za což odpovídají kapitáni obou mužstev.
2. Při napomenutí ( žlutá karta) je hráč zapsán do zápisu o utkání (zodpovídají kapitáni) . Za 2 žluté
karty má hráč automaticky zastavenu činnost na další 1 utkání včetně případných předehrávek a
dohrávek.
 
XVII.      Zakázané způsoby hry a nesportovní chování   
 
                Toto ustanovení obsahuje výčet přestupků, za které rozhodčí napomíná, vylučuje nebo nařizuje:
-          volný nepřímý kop
-          volný přímý kop
-          pokutový kop
1. Volný přímý kop:
                - kopnutí nebo snaha o kopnutí protihráče
                - nastavení nohy soupeři
                - naskočení nebo vrážení do soupeře
                - vrážení zezadu do soupeře, který provinivšího se hráče neblokuje
                - snaha udeřit soupeře, udeření soupeře
                - držení soupeře rukou nebo částí paže
                - úmyslné hraní rukou (mimo brankáře ve vlastním brankovém území)
                - strčení do soupeře rukou nebo částí paže
2. Volný nepřímý kop:
                -vražení soupeře sice dovoleným způsobem(ramenem, tělem), ale v době, kdy není míč                             v přiměřené vzdálenosti k napadenému hráči
                               - úmyslné blokování soupeře, aniž by sám hráč chtěl hrát
                               - vražení do brankáře soupeře
                               - učiní-li brankář více jak 4 kroky s míčem, nebo zdržuje-li úmyslně hru
                3. Žlutá karta se uděluje hráči, který:
                               - se dopustil některého přestupku popsaného v bodě 1
                               - se dopustil, byť neúmyslně, podražení nebo kopnutí soupeře zezadu
                               - ustavičně porušuje pravidla hry
                               - slovy nebo nesportovním jednáním projevuje nespokojenost s rozhodnutím rozhodčího
                               - se chová nesportovně
                               - úmyslně zdržuje hru
                               - neuposlechne pokynů rozhodčího
                               - se vymění na postu brankáře a neoznámí to předem rozhodčímu
                4. Hráč je vyloučen ze hry (červená karta), když:
                               - obdrží v utkání druhou žlutou kartu
                               - se chová dle názoru rozhodčího hrubě, nesportovně, nebo hraje surově
                               - protestuje hrubým způsobem (urážlivě) proti výrokům rozhodčího
                               - plivne nebo fyzicky napadne hráče soupeře nebo rozhodčího
                5. Pokutový kop se nařizuje v případě, že se bránící hráč dopustil ve vlastním pokutovém území
                  některého přestupku popsaného v bodě 1.